Statuten

Statuten

Benaming - Duur

De vennootschap is genaamd “Cercle de Lorraine – Club van Lotharingen”. Deze benaming zal noodzakelijkerwijze moeten worden voorafgegaan of gevolgd door de afkorting “ASBL” of “VZW”. De afgekorte benamingen van de vereniging die afzonderlijk en zonder onderscheid kunnen gebruikt worden zijn “Cercle de Lorraine” en “Club van Lotharingen”. 

De vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brussel, Poelaertplein 6 in 1000 Brussel.

Op beslissing van de raad van bestuur kan zij beschikken over uitbatingszetels gevestigd in andere plaatsen gelegen in België.

Enkel de algemene vergadering kan het adres van de maatschappelijke zetel wijzigen.

Oogmerk en activiteit

Het belangeloze doel beoogd door de vennootschap bestaat erin om deel te nemen, door elk middel dat zij nuttig zal achten, aan de ontwikkeling van de interprofessionele banden die bestaan tussen de beoefenaars van vrije beroepen en/of bedrijfsleiders waarvan de voornaamste activiteit wordt uitgeoefend op Belgisch grondgebied. 

De vereniging zal eveneens als belangeloos doel hebben deel te nemen, door elk middel dat zij nuttig zal achten, aan het behoud en de verfraaiing van alle opmerkelijke historische of hedendaagse onroerende goederen, teneinde bij te dragen tot hun behoud, restauratie alsook tot de culturele uitstraling van het patrimonium.

Teneinde hiertoe de noodzakelijke middelen te verzamelen zal de vereniging als activiteit de organisatie hebben van een club gelegen in België. Deze club zal haar activiteiten uitoefenen onder de benamingen “Cercle de Lorraine” en/of  “Club van Lotharingen”. 

De vereniging kan alle handelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel. Zij kan eveneens haar medewerking verlenen tot en deelnemen aan elke gelijkaardige activiteit.

Zetelende leden

Het minimum aantal werkende leden kan niet lager zijn dan drie.

Zijn werkende leden : alle personen toegelaten in deze hoedanigheid bij beslissing van de algemene vergadering met de gekwalificeerde meerderheid van 75 % van de stemmen.

 

Leden

Er worden twee categorieën leden gecreëerd : 

-        gewone leden en

-        ereleden.

 1. Is lid iedere persoon toegelaten in deze hoedanigheid bij beslissing van de raad van bestuur of van het orgaan aan wie de raad van bestuur deze functie mag afvaardigen. Hij of zij zal de titel dragen van “lid van de Club van Lotharingen”. 

2. Is erelid iedere persoon aangenomen in deze hoedanigheid bij beslissing van de raad van bestuur. Hij of zij zal de titel dragen van “erelid van de Club van Lotharingen”. 

De raad van bestuur van de vereniging kan overigens onder de ereleden, omwille van redenen die zij vastlegt, bepaalde personen aanduiden die haar opmerkelijk voorkomen door hun eerbiedwaardigheid of hun inzet in de verdediging van haar waarden en hun de titel toekennen van Voorzitter van de Club van Lotharingen en vice-voorzitter van de Club van Lotharingen. 

De leden, de ereleden, Voorzitter van de Club van Lotharingen en vice-voorzitter van de Club van Lotharingen genieten noch individueel noch gezamenlijk van enige bevoegdheid tot beheer of vertegenwoordiging van de vereniging tenzij protocollair. Zij zijn dan ook geenszins aansprakelijk voor het beheer van de vereniging of hiertoe gehouden, daar de titels die zij dragen uitsluitend eretitels of protocollaire titels zijn.

 

Toelatingsvoorwaarden voor leden

De aanvaarding van nieuwe toetredende leden is onderworpen aan de volgende formaliteiten of voorwaarden :

 -        indienen op het secretariaat van de vereniging van een aanvraag tot toetreding op het formulier ad hoc;

-        aanvaarding van de kandidatuur door :

 -        de raad van bestuur of het orgaan aan wie deze functie wordt afgevaardigd voor wat betreft een kandidaat lid beoogd onder artikel 5.1. van de statuten;

-        de raad van bestuur voor wat betreft een kandidaat lid beoogd in artikel 5.2. van de statuten.

 De beslissing die wordt genomen met betrekking tot de ingediende kandidaturen mits naleving van wat hierboven is gezegd,  zal genomen worden rekening houdend met de omvang en de bekendheid van de onderneming waar de kandidaat professioneel actief is, het belang van functie die hij of zij er uitoefent alsook zijn bekendheid en zijn eerbiedwaardigheid. 

-        voor de leden beoogd in artikel 5.1. van de statuten, betaling van een eenmalig toegangsrecht dat de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur zou kunnen invoeren. Dit recht kan niet hoger zijn dan 5.000 €, bedrag geïndexeerd op 1 januari van elk jaar op grond van de gezondheidsindex van de consumptieprijzen van de maand oktober 2010. In het geval het bedrag wordt uitgedrukt in een fractie van een euro wordt deze afgerond naar de hogere euro; 

-        voor diezelfde leden de betaling van de jaarlijkse bijdrage waarvan sprake in artikel 9 waarmee zij hun toetreding bekrachtigen tot de statuten en tot het reglement van inwendige orde van de vereniging waarvan zij hun lidmaatschap vragen. 

De betaling van de bijdragen van het toetredend lid brengt de aanvaarding van huidige statuten met zich mee.

Soevereiniteit van de beslissing tot toelating

De beslissingen betreffende de toetreding of de weigering tot toetreding van het kandidaat lid, van welke aard ook, zijn soeverein en moeten in geen enkel geval en op geen enkele wijze gemotiveerd worden.

Ontslagen - uitsluitingen

De leden, werkende of gewone leden, tot welke categorie ze ook behoren, zijn vrij om op elk ogenblik uit de vereniging te stappen door schriftelijk hun ontslag te versturen aan de raad van bestuur van de vereniging. Dit ontslag is effectief vanaf de dag van de ontvangst van deze kennisgeving. Het pro rata deel van het op voorhand betaalde bijdrage door het ontslagnemende toetredende lid wordt hem niet terugbetaald.

De uitsluiting van een werkend lid kan enkel worden uitgesproken op voorstel van de raad van bestuur, door de algemene vergadering die beraadslaagt met een meerderheid van 75 % van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 

De uitsluiting van een gewoon lid wordt uitgesproken door de raad van bestuur die beraadslaagt met de gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Dit kan ook gebeuren exclusief voor wat betreft de leden beoogd in artikel 5.1. van de statuten en dit in dezelfde vorm, door het orgaan aan wie de raad van bestuur eventueel haar functie tot toelating zou hebben overgedragen. 

Wordt overigens geacht ontslagnemend te zijn het gewone lid dat de jaarlijkse bijdrage die hij of zij moet betalen zoals beoogd in artikel 9 hierboven, niet betaalt. 

In alle gevallen wordt de uitsluiting betekend aan de betrokkene per aangetekend schrijven en treedt deze in werking vanaf de datum van verzending van gezegde brief. 

De beslissingen tot uitsluiting, ongeacht of deze zijn genomen door de raad van bestuur, of door het orgaan waaraan deze haar bevoegdheid heeft overgedragen of door de algemene vergadering, zijn soeverein en moeten in geen geval en op geen enkele wijze gemotiveerd te worden. Het pro rata deel van de bijdrage vooraf betaald door het lid dat wordt uitgesloten, wordt hem terugbetaald vanaf de kennisgeving van zijn uitsluiting.

Bijdragen

De gewone leden betalen een jaarlijkse bijdrage vastgesteld door de raad van bestuur. Het bedrag van deze bijdrage kan niet hoger zijn dan 5.000 €, bedrag geïndexeerd op 1 januari van elk jaar op grond van de index van de consumptieprijzen van de maand oktober 2010. Ingeval van een fractie van een euro wordt deze afgerond op de hogere euro.

De raad van bestuur kan op basis van vrij door haar vastgelegde criteria tijdelijk of definitief bepaalde toetredende leden vrijstellen van de betaling van de bijdrage.

De algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat enkel uit werkende leden. 

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks op de maatschappelijke zetel gehouden, de vierde donderdag van de maand mei of indien dit een feestdag is, op de onmiddellijk daaropvolgende dag, na oproeping door de voorzitter van de raad van bestuur of de afgevaardigde bestuurder. 

De algemene vergadering kan overigens worden opgeroepen door de raad van bestuur in de gevallen voorzien door de wet of de statuten. Zij moet worden opgeroepen wanneer minstens één vijfde van de effectieve leden hiertoe de vraag indient. 

De algemene vergadering bezit de bevoegdheden die haar door de wet worden toegekend of door huidige statuten. Zij oordeelt over :

-        De wijziging van de statuten

-        de benoeming en de herroeping van de bestuurders en in voorkomend geval van de commissarissen van de rekeningen;

-        het bepalen van de eventuele vergoeding van de commissaris(sen);

-        de toelating, de uitsluiting of de aanvaarding van een werkend lid;

-        de goedkeuring van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar en de begroting van het komende boekjaar;

-        de decharge aan de bestuurders, afgevaardigd bestuurder en eventueel commissaris(sen);

-        de vrijwillige ontbinding van de vereniging.

Enkel de werkende leden worden opgeroepen op de algemene vergaderingen. Zij kunnen zich hier enkel laten vertegenwoordigen door een werkend lid. Een werkend lid kan hoogstens twee van zijn collega's vertegenwoordigen.

De oproepingen gebeuren per brief, fax of e-mail, verstuurd minstens 8 dagen vóór de bijeenkomst van de vergadering en bevat de agenda.

Behoudens in gevallen waarin de wet of huidige statuten een bijzondere meerderheid vereisen, worden de beslissingen genomen met gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.

Ieder werkend lid beschikt over een gelijk stemrecht. In geval van staking der stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend. De voorzitter van de algemene vergadering is de voorzitter van de raad van bestuur of bij gebreke hieraan, het oudste lid aanwezig op de algemene vergadering.

In zoverre de totaliteit van de werkende leden aanwezig is kan de algemene vergadering beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda.

De notulen van de algemene vergaderingen worden neergelegd in een hiertoe voorzien register en worden ondertekend door minstens twee werkende leden. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel van de vereniging waar het kan worden geraadpleegd door de werkende leden, de bestuurders en alle geïnteresseerde derden.

 

Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.

Uitzonderlijk zal het eerste boekjaar aanvangen op 20 november 2010 om te eindigen op 31 december 2011.

Raad van beheer - bevoegdheden

De vereniging wordt bestuurd door de raad van bestuur die collegiaal optreedt. 

Onverminderd de bepalingen van de wet is de raad van bestuur samengesteld uit minstens drie bestuurders benoemd door de algemene vergadering onder de werkende leden of de leden of buitenstaanders, en door haar herroepbaar. De duurtijd van hun mandaat, vernieuwbaar, wordt vastgelegd op 4 jaar en wordt gratis uitgeoefend.

Iedere bestuurder zal zijn mandaat ter beschikking stellen van de gewone algemene vergadering die volgt onmiddellijk op de datum waarop hij de leeftijd heeft bereikt van 70 jaar. 

De raad duidt onder haar leden een voorzitter aan, een afgevaardigd bestuurder en eventueel een vice-voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

De afgevaardigde bestuurder wordt individueel gelast met het dagelijks bestuur en stelt in die hoedanigheid elke daad noodzakelijk voor de goede werking van de vereniging. Zo beschikt hij ondermeer met enkel zijn handtekening, over de bevoegdheid om alle type leningen aan te gaan, om zich borg te stellen, om de vereniging te verbinden als aanlegger of als verweerder voor de rechtbanken en over de bevoegdheid om elk onroerend goed in volle eigendom of in erfpacht door de vereniging te kopen, te verkopen, te verhuren of te hypothekeren. Hij wordt aangeduid binnen de raad van bestuur die hem benoemt en hem herroept. Het bedrag van de eventuele vergoeding wordt vastgelegd door de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur en het beheer van de vereniging alsook alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk toegewezen zijn aan de algemene vergadering door de wet of door huidige statuten.

Hij kan overgaan tot de oprichting van verschillende comités waarbij elk is samengesteld uit minstens twee bestuurders :

-        Een “beraadslagingscomité”, gelast met de beraadslaging over de aanvragen tot toetreding van kandidaat leden beoogd in artikel 5.1 van de statuten;

-        Een “audit- en verloningscomité” met als opdracht het controleren van de boekhouding, met nauwe samenwerking met de eventuele commissaris(sen) van de rekeningen en om na te gaan of de vergoedingen van de leidinggevende van de vereniging marktconform zijn.

-        Een “bestedingscomité” dat bevoegd is om aanvragen in te dienen voor de toewijzing van subsidies, hulp, giften, leningen, en steun in het kader van het belangeloze doel van de vereniging. 

De aanbevelingen die worden gedaan door de eventuele “bestemmings-“ en de “audit en verloningscomités” binden de raad van bestuur op geen enkele wijze.

Alle daden die de vereniging binden worden ondertekend, tenzij er een speciale machtiging is van de raad van bestuur, door de afgevaardigde bestuurder die alleen handelt of door twee bestuurders.

De bestuurders moeten hun bevoegdheden niet aantonen ten opzichte van derden.

Iedere overdracht van bevoegdheid voorzien door huidige statuten brengt een machtiging van handtekening met zich mee binnen de limieten van de overgedragen bevoegdheden. 

Behoudens wanneer de wet of huidige statuten anders bepalen, worden de beslissingen van de raad van bestuur genomen met de meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Ingeval van staking der stemmen is deze van de voorzitter, of in zijn afwezigheid, deze van de bestuurder die hem vertegenwoordigt, doorslaggevend. Iedere bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een bestuurder. Een bestuurder kan slechts hoogstens twee van zijn collega's vertegenwoordigen.

 De notulen van de raad van bestuur worden neergelegd in een hiertoe voorzien register en ondertekend door minstens twee bestuurders. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel van de vereniging waar het kan worden geraadpleegd door de werkende leden en door de bestuurders.

 

Vereffening

Ingeval van vereffening van de vereniging zal het eventuele netto actief toegewezen worden aan een rechtspersoon zonder winstgevend doel dat een gelijkaardig doel nastreeft als het hare of bij gebreke hieraan, aan een belangeloos doel dat het meest lijkt op het doel dat de vereniging zal beoogd hebben tijdens haar activiteit.

Ingeval van vrijwillige ontbinding van de vereniging duidt de algemene vergadering de vereffenaar of de vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden, legt hun vergoeding vast en kiest de rechtspersoon die het eventuele netto actief in ontvangst zal nemen.